top of page

Website Disclaimer + Privacy (conform GDPR)

 

 

Deze website is eigendom van CREA-COM BV

Adres maatschappelijk zetel: Trolieberg 82, 3010 Leuven, België

Telefoon:+ 32 16 503950

E-mail: aurelie@crea-com.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0729.718.627

RPR: Leuven

De toezichthoudende autoriteit: (wanneer uw activiteit aan een vergunningsstelsel is onderworpen)

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan  CREA-COM BV of rechthoudende derden.

 

Bepeperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

CREA-COM BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal CREA-COM BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

CREA-COM BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. CREA-COM BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

CREA-COM BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

CREA-COM BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement LEUVEN bevoegd.

 

 

Privacybeleid
 

CREA-COM BV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij CREA-COM BV op +  32 16 503950 en aurelie@crea-com.be.   

 

Verwerkingsdoeleinden

CREA-COM BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen, levering van diensten, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

 

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van

·         Toestemming van Klant/betrokkene;

·         Noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst;

·         Noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

·         Noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen

 

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met CREA-COM BV verbonden zijn of met enige andere partner van CREA-COM BV;

CREA-COM BV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

Bij aankopen via de webshop worden de gegevens gedeeld met de betalingsprovider.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

-              zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

-              een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: aurelie@crea-com.be;

 

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

Het gebruik van “cookies”.

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

 

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Google analytics

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Website Disclaimer + Privacy (in compliance with GDPR)

 

 

This website is the property of CREA-COM BV

Address of registered office: Trolieberg 82, 3010 Leuven, Belgium

Phone: + 32 16 503950

E-mail: aurelie@crea-com.be

Company number: VAT BE 0729.718.627

RPR: LEUVEN/LOUVAIN

 

By accessing and using the website, you expressly agree to the following general terms and conditions.

 

Intellectual property rights

The content of this website, including trademarks, logos, drawings, data, product or company names, texts, images etc., is protected by intellectual property rights and belong to CREA-COM BV or rightful third parties.

 

Limitation of liability

The information on the website is of a general nature. The information is not adapted to personal or specific circumstances, and can therefore not be considered as personal, professional or legal advice to the user.

 

CREA-COM BV shall make every effort to ensure that the information provided is complete, correct, accurate and up-to-date. Despite these efforts, inaccuracies may occur in the information provided. Should the information provided contain inaccuracies or should specific information on or through the website be unavailable, CREA-COM BV will make every effort to rectify this as soon as possible.

However, CREA-COM BV cannot be held liable for any direct or indirect damage resulting from the use of the information on this website.

Should you find any inaccuracies in the information made available through the website, please contact the website administrator.

 

The content of the website (including links) may be adjusted, modified or complemented at any time without prior notice or notification. CREA-COM BV does not guarantee the proper functioning of the website and can in no way be held liable for a malfunction or temporary (un)availability of the website or for any form of damage, direct or indirect, resulting from access to or use of the website.

CREA-COM BV cannot under any circumstances be held liable to anyone in any direct or indirect, special or otherwise, for damage caused by the use of this or any other website, in particular as a result of links or hyperlinks, including, without limitation, all losses, work disruptions, damage to the user's programs or other data on the computer system, equipment, software, etc.

 

The website may contain hyperlinks to websites or pages of third parties, or indirectly refer to them. The inclusion of links to these websites or pages in no way implies an implicit approval of their content.

CREA-COM BV expressly declares that it has no control over the content or other features of these websites and cannot under any circumstances be held liable for their content or features or for any other form of damage resulting from their use.

 

Applicable law and jurisdiction.

This website is governed by Belgian law. In the event of disputes, the courts of the district of LEUVEN/LOUVAIN shall be solely competent.

 

 

 

 

Privacy policy

 

CREA-COM BV processes personal data in compliance with this privacy statement. For further information, questions or comments on our privacy policy, please contact CREA-COM BV at

+ 32 16 503950 or aurelie@crea-com.be .

 

Processing purposes

CREA-COM BV collects and processes customers' personal data for customer and order management purposes (including customer administration, tracking orders, providing services, invoicing, solvency monitoring, profiling and sending marketing and personalised advertising).

 

Legal bases for the processing

Personal data is processed based on

·         consent of Client

·         requirement for the implementation of an agreement

·         requirement to satisfy a legal obligation

·         requirement for the protection of our legitimate interest in entrepreneurship

 

Transfer to third parties

Should this be necessary in order to achieve the stated objectives, the customer's personal data will be shared with other companies within the European Economic Area that are directly or indirectly connected to CREA-COM BV or with any other partner of CREA-COM BV.

CREA-COM BV guarantees that these recipients will take the necessary technical and organisational measures for the protection of personal data.

 

When purchasing in our webstore, data will be shared with the payment service provider. 

 

Retention period

Personal data processed for customer management will be stored for the time necessary to satisfy legal requirements (in terms of bookkeeping, among others).

 

Right to inspection, improvement, deletion, limitation, objection and transferability of personal data

The customer is at all times entitled to inspect their personal data and can correct it or have it corrected if it is incorrect or incomplete, have it removed, restrict its processing and object to the processing of personal data involving them, including profiling based on these provisions.

Furthermore, the customer is entitled to obtain a copy (in a structured, standard and mechanically readable form) of their personal details and to have said personal details forwarded to another company.

In order to exercise the aforementioned rights, the customer is requested to:

-              Adjust the settings of their customer account; and/or

-              Send an e-mail to the following address: aurelie@crea-com.be.

 

Direct marketing

The customer is entitled to object free of charge to the processing of their personal data aimed at marketing.

 

Complaints

The customer has the right to file a complaint with the Belgian Privacy Protection Commission (35 Rue de la Presse, 1000 Brussels - commission@privacycommission.be).

 

 

 

Use of ‘cookies’.

 

During a visit to the website, cookies can be stored on your computer’s hard drive. A cookie is a text file placed by a website server in your computer’s browser or on your mobile device, whenever you visit a website. Cookies cannot be used to identify people, a cookie can only identify a machine.

 

 ‘First-party cookies’ are technical cookies that are used by the visited site itself and that are intended to enable the site to function optimally. Example: settings adjusted by the user during previous visits, or: a form with data previously completed by the user during prior visits.

‘Third-party cookies’ are cookies that do not originate from the website itself, but from third parties, e.g., marketing or advertising plug-ins. (For example, Facebook or Google Analytics cookies. For such cookies the visitor to the website must first give consent, which can take place through a bar at the top or bottom of the website, with reference to said policy, which nonetheless does not prevent further browsing on the website.

 

You can adjust the settings on your Internet browser so that cookies are not accepted, that you receive a warning whenever a cookie is installed or that the cookies are subsequently removed from your hard drive. You can do this through your browser’s settings (using the help function). Do take into account that specific graphic elements may not appear correctly or that you will be unable to use specific applications.

 

By using our website, you agree with our use of cookies.

 

Google Analytics

 

This website uses Google Analytics, a web analysis service offered by Google Inc. (‘Google’). Google Analytics uses ‘cookies’ (text files stored on your computer) in order to help the website to analyse how users use the website. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) is sent to and stored by Google on servers in the United States. Google uses this information to record how the website is used, compile reports about website activities for website operators and provide other services relating to website activities and Internet use. Google is only permitted to provide this information to third parties if required to do so by law or insofar as said third parties process the information on Google’s behalf. Google will not use your IP address in combination with other data at its disposal. You can disable the use of cookies by selecting the appropriate settings in your browser. However, we would like to point out that this may mean that you cannot access all the options offered by the website. By using the website, you agree to the processing of this information by Google in the manner and for the purposes described above.

Website Disclaimer + Privacy (conformément au RGPD)

 

 

 

Ce site web est la propriété de CREA-COM BV

Adresse siège social : TRolieberg 82, 3010 Leuven, Belgique

Téléphone : + 32 16 503950

E-mail : aurelie@crea-com.be

Numéro d’entreprise : TVA BE 0729.718.627

RPM : LEUVEN/LOUVAIN

 

En accédant au site web et en utilisant celui-ci, vous acceptez expressément les conditions générales suivantes.

 

Droits de propriété intellectuelle

Le contenu de ce site, y compris les marques, logos, dessins, données, noms de produit ou d’entreprise, textes, images, etc. sont protégés par des droits intellectuels et appartiennent à CREA-COM ou à des tiers ayant-droits.

 

Limitation de responsabilité

L’information sur le site web est de nature générale. Elle n’est pas adaptée à des circonstances personnelles ou spécifiques, et ne peut donc être considérée comme un avis personnel, professionnel ou juridique à l’utilisateur.

 

CREA-COM BV déploie d’importants efforts pour fournir des informations complètes, justes, précises et actualisées, mais malgré ces efforts, des erreurs peuvent se glisser dans les données mises à disposition. Si l’information fournie devait contenir des inexactitudes ou si des données spécifiques n’étaient plus disponibles sur ou via le site, CREA-COM BV fera tout ce qui est possible pour y remédier au plus vite.

CREA-COM BV ne peut toutefois être tenue responsable de préjudices directs ou indirects résultant de l’utilisation de l’information sur ce site.

Si vous deviez constater des inexactitudes dans l’information mise à disposition par le biais du site, vous pouvez contacter l’administrateur du site.

 

Le contenu du site (y compris les liens) peut à tout moment être adapté, modifié ou complété et ce, sans avis ou notification. CREA-COM BV ne donne aucune garantie concernant le bon fonctionnement du site web, et ne peut d’aucune façon être tenue responsable d’un mauvais fonctionnement ou d’une (in)disponibilité temporaire du site, ni d’aucune forme de dommages, directs ou indirects, pouvant résulter de l’accès au site ou de l’usage de celui-ci.

CREA-COM BV ne pourra être tenue responsable envers quiconque, d’une manière directe, indirecte, spéciale ou autre, des dommages qui pourraient résulter de l’usage de ce site ou d’un autre, en raison notamment des connexions ou des liens hypertextes, incluant, sans limitation, toute perte, interruption du travail, détérioration de programmes ou de données sur le système informatique, le matériel, les logiciels, etc. de l’utilisateur.

 

Le site web peut contenir des liens hypertextes vers des sites ou pages web de tiers ou y faire référence de manière indirecte. La présence de liens vers ces sites ou pages web ne signifie nullement une approbation implicite du contenu de ces sites ou pages.

CREA-COM BV déclare explicitement qu’elle n’a aucune autorité sur le contenu ou sur les autres caractéristiques de ces sites ou pages web et ne peut en aucun cas être tenue responsable du contenu ou des caractéristiques desdits sites ou pages web, ni de dommages pouvant résulter de leur utilisation.

 

Droit applicable et tribunal compétent

Ce site est régi par le droit belge en vigueur. Seuls les tribunaux de l’arrondissement de LEUVEN/LOUVAIN sont compétents en cas de litige.

 

 

Politique de protection de la vie privée


CREA-COM BV traite des données à caractère personnel conformément à la présente déclaration de protection de la vie privée. Pour plus d’informations ou en cas de questions ou de remarques concernant notre politique de protection de la vie privée, vous pouvez vous adresser à CREA-COM BV au + 32 16 503950  et via aurelie@crea-com.be .

 

Finalités du traitement

CREA-COM BV collecte et traite les données à caractère personnel de clients à des fins de gestion de la clientèle et des commandes (notamment administration des clients, suivi des commandes, exécution des services, facturation, suivi de la solvabilité, profilage et marketing et envoi de publicité personnalisée).

 

Fondements juridiques du traitement

Les données à caractère personnel sont traitées en vertu de

·         l’autorisation du Client/personne concernée

·         la nécessité pour l’exécution d’un contrat

·         la nécessité pour satisfaire à une obligation légale

·         la nécessité pour la défense de notre intérêt légitime à entreprendre)

 

Transmission à des tiers

Si cela est nécessaire pour la réalisation des objectifs fixés, les données à caractère personnel du client seront partagées au sein de l’Espace économique européen avec d’autres sociétés qui sont directement ou indirectement liées à CREA-COM BV ou à tout autre partenaire de CREA-COM BV ;

CREA-COM BV garantit que ces bénéficiaires prendront les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger les données à caractère personnel.

 

Lors d’un achat dans notre boutique en ligne, les données sont partagés avec le prestataire de services de paiement. 

 

Délai de conservation

Les données à caractère personnel traitées à des fins de gestion de la clientèle seront conservées durant le délai nécessaire pour satisfaire aux exigences légales (notamment sur le plan de la comptabilité).

 

Droit de consultation, de rectification, de suppression, de limitation, d’opposition et de transmissibilité de données à caractère personnel

Le client a à tout moment le droit de consulter ses données à caractère personnel et peut les (faire) rectifier si elles sont incorrectes ou incomplètes, les faire supprimer, en limiter le traitement et s’opposer au traitement des données à caractère personnel le concernant en vertu de l’article 6.1 (f), y compris le profilage sur la base de ces dispositions.

Le client a en outre le droit d’obtenir une copie (dans un format structuré, courant et lisible par machine) de ses données à caractère personnel et de faire envoyer les données à caractère personnel à une autre société.

Afin d’exercer les droits susmentionnés, il est demandé au client :

- d’adapter lui-même les paramètres de son compte client ; et/ou

- d’envoyer un e-mail à l’adresse électronique suivante : aurelie@crea-com.be .

 

Marketing direct

Le client a le droit de s’opposer gratuitement à tout traitement de ses données à caractère personnel à des fins de marketing direct.

 

Plainte

Le client a le droit de déposer plainte auprès de la Commission de la protection de la vie privée (Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles - commission@privacycommission.be).

 

L’utilisation de « cookies »

 

Lors d’une visite sur le site, des ‘cookies’ peuvent être placés sur le disque dur de votre ordinateur. Un cookie est un fichier texte qui est placé par le serveur d'un site web dans le navigateur de votre ordinateur ou de votre appareil mobile lorsque vous consultez un site web. Les cookies ne peuvent pas être utilisés pour identifier des personnes. Un cookie peut uniquement identifier une machine.

 

Les ‘first party cookies’ sont des cookies techniques qui sont utilisés par le site consulté lui-même et qui ont pour but de faire fonctionner le site de manière optimale. Exemple : réglages faits par l’utilisateur lors de ses consultations précédentes du site, ou encore : un formulaire précomplété avec des données communiquées par l’utilisateur lors de consultations antérieures.

Les ‘third party cookies’ sont des cookies qui ne proviennent pas du site lui-même, mais de tiers, par exemple un plug-in de marketing ou publicitaire. Par exemple des cookies de Facebook ou de Google Analytics. Pour de tels cookies, le visiteur du site doit d’abord donner son consentement - via une barre en bas ou en haut du site web renvoyant à cette politique, qui n’empêche toutefois pas de continuer à naviguer sur le site web.

 

Vous pouvez configurer votre navigateur pour que les cookies ne soient pas acceptés, pour que vous receviez un avertissement lorsqu’un cookie est installé ou pour que les cookies soient ensuite effacés de votre disque dur. Vous pouvez le faire via les configurations de votre navigateur (via la fonction d’aide). Ce faisant, tenez compte du fait que certains éléments graphiques peuvent ne pas apparaître correctement, ou que vous ne pourrez pas utiliser certaines applications.

 

En utilisant notre site web, vous marquez votre accord avec le fait que nous utilisions des cookies.

 

Google Analytics

 

Ce site web utilise Google Analytics, un service d’analyse web proposé par Google Inc. (« Google »). Google Analytics utilise des « cookies » (fichiers de texte installés sur votre ordinateur) pour aider le site web à analyser comment les internautes utilisent le site. Les informations générées par le cookie concernant votre usage du site web (y compris votre adresse IP) sont transmises à Google, pour être stockées sur les serveurs aux États-Unis. Google utilise ces informations pour analyser comment vous utilisez le site web, établir des rapports d'activité sur le site web pour les exploitants de sites web et proposer d’autres services en rapport avec l'activité du site web et l'utilisation d'Internet. Google peut communiquer ces informations à des tiers si la loi l'y oblige, ou pour autant que ces tiers traitent les informations pour le compte de Google. Google ne combinera pas votre adresse IP avec d’autres données en sa possession. Vous pouvez refuser l’usage des cookies en optant pour les paramètres adéquats dans votre explorateur. Nous vous signalons toutefois que dans ce cas, vous ne pourrez pas utiliser toutes les possibilités de ce site web. En utilisant ce site web, vous autorisez Google à traiter les informations de la façon et aux fins décrites ci-dessus.

bottom of page